Upravni odbor

 

Upravni odbor Udruge je izvršni organ Skupštine koji izvršava odluke i zaključke Skupštine i vodi poslovanje Udruge te obavlja i druge poslove određene Statutom.

Upravni odbor bira Skupština a na prijedlog Predsjednika Udruge.

Upravni odbor ima 9 članova, Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik su članovi Upravnog odbora po položaju.

Upravni odbor Udruge:

- utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,

- utvrđuje prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa

- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu,

- odlučuje o visini godišnje članarine za fizičke i pravne osobe,

- odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva,

- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,

- brine se o informiranju članstva i javnosti,

- odlučuje o korištenju imovine Udruge te za prikupljanje i raspolaganje novčanim sredstvima i imovinom,

- organizira savjetovanja, izložbe, natjecanja i sl.,

- razmatra pitanja o kojima će se raspravljati na sjednici Skupštine,

- predlaže Skupštini kandidate za dodjelu priznanja, pohvala i nagrada,

- po potrebi osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu u ostvarivanju ciljeva Udruge,

- obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

Mandat  članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.

Upravni odbor  obavlja i poslove stegovnog tijela Udruge koje razmatra pitanja vezana uz rad članova Udruge, a koja se odnose na ugled Udruge  i njihovih članova, te donosi odluku o Opomeni, Javnoj opomeni i isključenju iz članstva u slučaju narušavanja ugleda Udruge od strane bilo kojeg člana.

Aktualni Upravni odbor koji je izabran na Skupštini održanoj 13.02.2016. čine:

 

aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa

Marijan Gašparec predsjednik     Vladimir Bohatka dipl.ing.  dopredsjednik             Ivica Carek tajnik

 

ooooo ooooooooooooo

Igor Faltis                                  Hanžek Jasenka dipl.ing.                               Stjepan Kurečić

 

oooo o oooooo

Šnajder Verica                                    Ivan Čuković                                    Matejak Vladimir