Srijeda, 28. Rujan 2022

Zadnja objava podataka29.08.2022.

Statut udruge

  • PDF

 

 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama  (″Narodne novine″ broj 88/01, 11/02), te temeljem članka 17. Statuta udruge od 20. svibnja 2001., na sjednici Skupštine Županijske udruge voćara, vinogradara i povrtlara Velika Ludina održane dana 28. Siječnja 2012. godine  u Velikoj Ludini, donesen je

 

 

STATUT VOĆARA I VINOGRADARA MOSLAVINE

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga, zastupanje, ciljevi; djelatnost kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada udruge; članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj udruge ; tijela udruge; njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; imovina i raspolaganje s mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak rada udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka.

 

 

Članak 2.

 

Puni naziv udruge je: Voćari i vinogradari  Moslavine ( u daljnjem tekstu: Udruga).

Ova udruga je strukovna, neovisna od državnih vlasti i političkih stranaka, u koju se dobrovoljno učlanjuju građani Republike Hrvatske, druge udruge, odnosno druge pravne osobe zainteresirane za razvoj i unapređenje obiteljskih gospodarstava, poljoprivrede i sela.

Sjedište Udruge je u Velikoj Ludini, Obrtnička 3.

Udruga  djeluje na području Republike Hrvatske.

Udruga ima svojstvo pravne osobe i registrirana je pri nadležnom tijelu državne uprave.

Udruga je neprofitna organizacija.

Udrugu  zastupaju predsjednik, dopredsjednik  i  tajnik Udruge

 

 

Članak 3.

 

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Udruga može osnivati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području djelovanja.

Podružnice nisu pravne osobe.

Osnivanje i način rada podružnica regulira se općim aktom, kojeg donosi Skupština Udruge.

 

 

Članak 4.

 

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji u sredini ima crtež jabuka i grožđa, dok je obodno ispisan tekst „VOĆARI I VINOGRADARI MOSLAVINE“ , vodoravno piše „VELIKA LUDINA“  i ispod „1999.“  što podrazumijeva godinu osnivanja Udruge.

 

 

Članak 5.

 

Radi jačanja svog strukovnog i gospodarskog položaja, Udruga se može udruživati u srodne asocijacije.

 

 

Članak 6.

 

Rad Udruge je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova i članica Udruge i putem sredstava javnog priopćavanja.

Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.

Udruga po potrebi može izdavati i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

 

 

II  CILJEVI I DJELATNOSTI  KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

 

Članak 7.

 

Cilj Udruge je da kao strukovna organizacija djeluje na unapređenju voćarstva, vinogradarstva , vinarstva, povrtlarstva  i cvjećarstva u našoj županiji, unapređenje gospodarskog, socijalnog i kulturnog položaja seljaka i građana i to:

1.      zaštita interesa svojih članova i članica putem svih zakonom dozvoljenim  sredstvima,

2.      pomaganje članovima u stvaranju preduvjeta za suvremenu i konkurentnu proizvodnju uz korištenje potrebne tehnologije i znanstvena saznanja,

3.      sudjelovanje u izgradnji proizvodnih programa za područje svojeg djelovanja, uz suradnju sa lokalnom samoupravom i eventualno sa potrebnim institucijama na županijskoj i državnoj razini,

4.      sudjelovanje u utvrđivanju kvalitete svojih proizvoda koji se stavljaju u promet, odnosno u davanju prijedloga za unapređenje svojih proizvoda i njihovom zaštitom (zaštitni znak kvalitete)

5.      pomaganje pri izradi mjera poticanja i zaštite voćarske, vinogradarske, vinarske, povrtlarske i cvjećarske proizvodnje (uvoz, izvoz),

6.      praćenje i bilanciranje voćarsko-vinogradarsko proizvodnje,

7.      pomaganje pri praćenju – odnosno nadzoru trošenja namjenskih sredstava za dugogodišnje nasade i voćarsko –vinogradarsku  opremu,

8.      dogovaranje organizirane berbe, skladištenja, te nastupa na tržištu voćarsko – vinogradarsko  proizvoda,

9.      izrada planova proizvodnje voćarskog, vinogradarskog, vinarskog, povrtlarskog i cvjećarskog sadnog materijala,

10.                        pomaganje pri izradi planova izgradnje preradbenih kapaciteta za voće, grožđe i povrće, te suvremenih skladišta (uz intenciju finalizacije proizvoda),

11.                        organiziranje voćarsko-vinogradarskih seminara, savjetovanja i stručnih putovanja, izleta, izložbi u zemlji i izvan nje,

12.                        sudjelovanje u svim ostalim djelatnostima koje pridonose voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji i struci,

13.                        sudjelovanje u svojem radu s pravnim osobama, prosvjetnim, znanstvenim institucijama kao i drugim udrugama i društvima koja svojim radom afirmiraju voćarsko-vinogradarsku  proizvodnju i struku,

14.                        sudjelovanje na voćarsko-vinogradarskih izložbi,

15.                        pomaganje i stvaranje uvjeta za premiranje i kreditiranje voćarsko-
vinogradarske  proizvodnje,

16.                        uvažavanje i primjena ekoloških principa u proizvodnji.

17.                        izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti, izrada i prodaja
suvenira;

18.                        organiziranje kulturno – gospodarskih , povijesnih , tradicionalnih i sportskih manifestacija.

 

 

III  ČLANOVI  UDRUŽENJA,  PRAVA,  OBVEZE  I  STEGOVNA  
ODGOVORNOST  ČLANOVA

 

Članak 8.

 

Članstvo u Udruzi je dragovoljno i dostupno svim građanima Republike Hrvatske bez obzira na zanimanje, nacionalnu, političku ili vjersku pripadnost, te pravnim osobama registriranim u Republici Hrvatskoj  čiji su ciljevi djelovanja  srodni i u suglasju sa ciljevima Udruge, a prihvate Statut i opće akte Udruge.

Članstvo u Udruzi može biti redovno, podupiruće  i počasno.

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske, stranci koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju Udruge te razna gospodarska udruženja, stručne i znanstvene institucije koje podržavaju ciljeve i djelatnost Udruge.

 

Članak 9.

 

Prava i obveze redovnih članova su:

- da biraju i budu birani u tijela Udruge;

- da budu obaviješteni o radu Udruge i njezinih tijela te o materijalno –

financijskom poslovanju;

- da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva i zadataka Udruge i doprinose njihovom ostvarivanju;

- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njezinih tijela;

- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge;

- da čuvaju i podižu ugled Udruge;

- da redovito plaćaju članarinu.

Prava i obveze podupirućih  članova su:

- da budu obaviješteni o radu Udruge i njezinih tijela te o materijalno –

financijskom poslovanju;

- da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva i zadataka Udruge i doprinose njihovom ostvarivanju;

- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njezinih tijela;

- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge;

- da čuvaju i podižu ugled Udruge;

- da redovito plaćaju članarinu.

Prava i obveze počasnih  članova su:

- da budu obaviješteni o radu Udruge i njezinih tijela te o materijalno –

financijskom poslovanju;

- da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva i zadataka Udruge i doprinose njihovom ostvarivanju;

- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njezinih tijela;

- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge;

- da čuvaju i podižu ugled Udruge.

 

 

Članak 10.

 

Odluku o prijemu u  članstvo donosi Upravni odbor Udruge po primitku potpisane  Pristupnice i molbe za prijem kandidata.

U Udruzi se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i  načinu njegova vođenja odlučuje Upravni odbor Udruge.

Udruga može svojim članovima izdati člansku iskaznicu. Oblik i sadržaj iskaznice utvrđuje Upravni odbor.

 

 

Članak 11.

 

Redovni i podupirajući članovi koji imaju neprekidno članstvo u posljednje dvije godine, a navršili su 60 godina starosti  (žene) i 65 godina (muškarci), oslobođeni su obveze plaćanja članarine.

 

 

Članak 12.

 

Članstvo u Udruzi  prestaje:

- neplaćanjem članarine

- pismenom izjavom o istupanju iz članstva

- isključenjem iz članstva

- prestankom djelovanja Udruge.

 

 

Članak 13.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do 30.06. tekuće godine, ne plati članarinu za tekuću godinu.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.

O odluci o isključenju član Udruge mora biti pismeno obaviješten u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Protiv odluke o isključenju iz Udruge, isključeni član ima pravo u roku od 30 dana podnijeti pismenu žalbu Skupštini Udruge.

Odluka Skupštine je konačna.

 

 

IV   TIJELA UDRUGE

 

Članak 14.

 

Tijela Udruge su:

1. Skupština Udruge

2. Upravni odbor Udruge

3. Predsjednik Udruge

4. Dopredsjednik Udruge

5. Tajnik Udruge

6. Blagajnik Udruge

7. Nadzorni odbor Udruge

 

 

1. Skupština Udruge

Članak 15.

 

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju svi redovni članovi Udruge, te po jedan predstavnik pravne osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje.

Izborna Skupština Udruge održava se svake četvrte godine.

Predsjednik Udruge može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako Predsjednik udruge ne sazovu Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvat će je predlagač.

Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Radom sjednice Skupštine (redovne i izvanredne) rukovodi radno predsjedništvo koje bira Skupština iz reda prisutnih članova.

 

 

Članak 16.

 

Skupštinu saziva Predsjednik Udruge uz dostavljanje pismenih poziva članovima najmanje 8 dana prije održavanja sjednice.

Poziv treba sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se raspoloživi materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

 

 

Članak 17.

 

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina redovnih članova Skupštine.

Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od osam dana, time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje jedna četvrtina članova Skupštine.

Skupština donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada Udruge, Skupština donosi dvotrećinskom većinom  nazočnih članova Skupštine.

 

 

Članak 18.

 

Skupština Udruge:

- donosi Statut, njegove izmjene i promjene;

- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge;

- bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika i Blagajnika, te članove Upravnog odbora

- bira i razrješava članove Nadzornog odbora, te predstavnike Udruge u tijela   
organizacija u koje je Udruga učlanjena, odnosno udružena;

- donosi program rada, financijski plan i usvaja završni račun;

- razmatra izvješće o radu Predsjednika  i Nadzornog odbora Udruge, te o sudjelovanju predstavnika Udruge u radu nacionalnih ili inozemnih organizacija u koje je Udruga učlanjena, odnosno udružena;

- odlučuje o udruživanju i učlanjenju u druge organizacije (udruge i saveze) ili istupanju iz njih;

- rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju;

- odlučuje o prestanku rada Udruge;

- po potrebi razmatra raznu tematsku problematiku vezanu uz ostvarivanje ciljeva Udruge;

- na prijedlog Upravnog odbora, za osobite zasluge dodjeljuje priznanja, pohvale i nagrade članovima Udruge i drugim pojedincima i organizacijama;

- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

 

 

2. Upravni odbor Udruge

 

Članak 19.

 

Upravni odbor Udruge je izvršni organ Skupštine koji izvršava odluke i zaključke Skupštine i vodi poslovanje Udruge te obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Upravni odbor bira Skupština a na prijedlog Predsjednika Udruge.

Upravni odbor ima 9 članova, Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik su članovi Upravnog odbora po položaju.

Upravni odbor Udruge:

- utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,

- utvrđuje prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa

- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu,

- odlučuje o visini godišnje članarine za fizičke i pravne osobe,

- odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva,

- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,

- brine se o informiranju članstva i javnosti,

- odlučuje o korištenju imovine Udruge te za prikupljanje i raspolaganje novčanim sredstvima i imovinom,

- organizira savjetovanja, izložbe, natjecanja i sl.,

- razmatra pitanja o kojima će se raspravljati na sjednici Skupštine,

- predlaže Skupštini kandidate za dodjelu priznanja, pohvala i nagrada,

- po potrebi osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu u ostvarivanju ciljeva Udruge,

- obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

 

 

Članak 20.

 

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Skupština može razriješiti Upravni ili Nadzorni odbor, Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika ili Blagajnika Udruge, te predstavnike u tijelima gdje je Udruga udružena ili učlanjena i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko razrješava cijeli Upravni ili Nadzorni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog ili Nadzornog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog ili Nadzornog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Postupak razrješenja ili opoziva cijelog tijela ili pojedinaca jednak je postupku izbora.

Svaki član Upravnog ili Nadzornog odbora,  može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština odnosno Upravni odbor, dužni su donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Izbori se provode javnim ili tajnim glasovanjem. Odluku o načinu glasovanja donosi Skupština odnosno Upravni odbor Udruge.

Mandat  članova Upravnog odbora traje četiri godine.

 

 

Članak 21.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.

Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora ili radnih tijela iz reda članova Udruge i drugih građana.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnivani i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

Aktom o osnivanju odbora ili radnog tijela, utvrđuje se njegov sastav, zadaci, ovlaštenja, način rada i trajanje mandata.

 

Članak 22.

 

Upravni odbor  obavlja i poslove stegovnog tijela Udruge koje razmatra pitanja vezana uz rad članova Udruge, a koja se odnose na ugled Udruge  i njihovih članova, te donosi odluku o Opomeni, Javnoj opomeni i isključenju iz članstva u slučaju narušavanja ugleda Udruge od strane bilo kojeg člana.

Opomena se izriče za narušavanje međuljudskih odnosa unutar članova Udruge. Način izricanja je pisana obavijest o Odluci Upravnog odbora.

Javna opomena se izriče u slučajevima kada član Udruge narušava međuljudske odnose prema osobama   koje nisu članovi Udruge a za vrijeme aktivnosti Udruge, u prostorima Udruge ili koristi Udrugu kao povod ili temu za nepriličnu raspravu.  Način izricanja je  pisana obavijest o Odluci Upravnog odbora, objava u glasilima Udruge, i objava na redovnoj godišnjoj Skupštini Udruge.

Isključenje iz članstva Udruge  izriče se u slučaju narušavanja ugleda Udruge, ili njenih tijela a posebno ako član obavještava javnost a da prije toga nije iskoristio sve mogućnosti rasprava i utvrđivanja činjenica kroz tijela Udruge.  Pri donošenju Odluke i prava žalbe primjenjuje se  stavak  4, 5 i 6 Članka 13. ovog Statuta.

 

 

3. Predsjednik Udruge

Članak 23.

 

Predsjednik Udruge brine se da rad Udruge bude u skladu s Ustavom, zakonom te u skladu s ovim Statutom i drugim aktima Udruge te programom rada Udruge.

Predsjednika bira Skupština udruge na vrijeme od četiri godine, s time da može biti biran više puta za redom.

Na izbornoj skupštini, kandidat za Predsjednika Udruge predlaže Program rada za slijedeći mandat te predlaže Dopredsjednika, Tajnika, Blagajnika i ostale članove Upravnog odbora.

Za Predsjednika se može kandidirati redovni član Udruge, uz uvjet da  ima neprekidno članstvo od najmanje godinu prije kandidature. Predsjednik udruge potpisuje akte koje donosi Skupština odnosno Upravni odbor, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor.

Predsjednik  ima naredbodavno pravo u raspolaganju novčanim sredstvima i imovinom Udruge, u skladu s financijskim planom i odlukama Upravnog odbora.

Predsjednik udruge  ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora, te predsjeda sjednicom Upravnog odbora.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini udruge.

 

4. Dopredsjednik Udruge

Članak 24.

 

Dopredsjednika Udruge, na prijedlog Predsjednika Udruge, bira i razrješava Skupština na mandat od četiri godine. Dopredsjednik Udruge je ujedno i Dopredsjednik Skupštine i Upravnog odbora.

Dopredsjednik zamjenjuje Predsjednika Udruge u slučaju njegove spriječenosti, ali ne duže od šest mjeseci uzastopno. Ukoliko zamjena traje duže od šest mjeseci, Upravni odbor je dužan sazvati Izbornu Skupštinu.

Dopredsjednik može biti predsjednik podružnice ili nekog drugog ustrojstvenog oblika organiziranja Udruge.

Za svoj rad Dopredsjednik je odgovoran Predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini udruge.

 

5. Tajnik Udruge

 

Članak 25.

 

Tajnika Udruge, na prijedlog Predsjednika Udruge, bira i razrješava Skupština na mandat od četiri godine. Tajnik Udruge je ujedno i tajnik Skupštine i Upravnog odbora.

Tajnik obavlja osobito ove poslove:

- organizira izvršenje ciljeva i zadataka Udruge,

- priprema nacrte prijedloga Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština,

- organizira pripremanje nacrta programa rada i financijskog plana Udruge,

- zajedno s predsjednikom priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora,

- vodi financijske poslove Udruge, provodi financijski plan,  brine o prihodima i rashodima,

- odgovoran je za provođenje računovodstveno – knjigovodstvenih poslova sukladno zakonskim propisima,

- stara se o urednom vođenju registra članova,

- organizira vođenje zapisnika sa sjednice Skupštine i Upravnog odbora, te vodi i čuva arhivu Udruge,

- obavlja i druge poslove za potrebe Skupštine i Upravnog odbora koje mu povjeri Skupština i Upravni odbor.

Tajnik je za svoj rad odgovoran  Predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini udruge.

 

6. Blagajnik Udruge

Članak 26.


Blagajnika Udruge, na prijedlog Predsjednika Udruge, bira i razrješava Skupština na mandat od četiri godine.

Blagajnik Udruge vodi sve gotovinske uplate i isplate, a u skladu s zakonskim propisima.

Svaka uplata ili isplata mora biti evidentirana na način da je iskazan  datum, iznos i svrha. Jedan ovjereni primjerak  s pečatom i potpisom blagajnika i uplatioca/primaoca predaje se uplatiocu/primaocu dok najmanje jedan primjerak ostaje u numeriranom bloku  uplatnica/isplatnica.

Blokovi uplatnica/isplatnica vode se od Izborne Skupštine do isteka mandata kada se po usvojenom financijskom izvješću arhiviraju.

 

 

7. Nadzorni odbor Udruge

 

Članak 27.

 

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine i mogu biti birani ponovno.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

 

 

Članak 28.

 

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

- promjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,

- materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,

- ostvarenje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 

 

Članak 29.

 

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge, dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzori odbor mora zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora ili Skupštine, ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

 

 

Članak 30.

 

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 20. ovog Statuta.

 

 

V  IMOVINA I UPRAVLJANJE IMOVINOM

 

Članak 31.

 

Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od:

- članarine,

- donacije i dotacije,

- sredstva dobivena od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,

- sredstva ostvarena organiziranjem seminara, manifestacija, predavanja, izložbi, izleta, te od izdavačke djelatnosti sukladno Zakonu.

- i ostali prihodi sukladno Zakonu.

 

Članak 32.

 

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Udruga je neprofitna organizacija. Novčana sredstva ostvarena obavljanjem dopuštenih djelatnosti mogu se koristiti isključivo za realizaciju programa rada i ciljeva Udruge.

 

 

VI  STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 33.

 

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Svaki član Udruge može dobiti na uvid Statut i drugi opći akt, a na trajno korištenje uz naknadu umnožavanja.

Nacrt izmjene i dopune Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge. Rok trajanja rasprave ne može biti kraći od 15 dana.

Upravni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Postupak izmjene i dopune Statuta mogu pokrenuti Upravni odbor, a najmanje trećina članova Skupštine može podnijeti zahtjev da taj postupak Upravni odbor pokrene.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za njegovo donošenje.

 

 

Članak 34.

 

Tumačenje odredaba Statuta i drugih općih akata koje donosi daje Skupština Udruge.Tumačenje ostalih akata daje Upravni odbor.

Statut i drugi opći akti Udruge stupaju na snagu danom donošenja.

 

 

Članak 35.

 

Sva unutarnja pitanja Udruge kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju  podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

 

 

VII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

 

Udruga  prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka Udruge, imovinu Udruge preuzima predstavničko tijelo općine Velika Ludina.

 

Članak 37.

 

Mandat članova tijela upravljanja Udruge izabranih po odredbama dosadašnjeg Statuta traje do isteka.

 

Članak 38.


Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Županijske udruge voćara, vinogradara i povrtlara od 20. svibnja 2001. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Velikoj Ludini 28. siječnja, 2012.godine.

Predsjednik Udruge:

Igor Faltis

 

 

 

Kontaktirajte nas

  • Adresa: Obrtnička 3, 44316
    Velika Ludina
  • Tel: (+385) 44 658 000
Trenutno se nalazite na: O Nama Akti Statut